home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Zvolen - kostol sv. Alžbety

Ranogotický kostol sv. Alžbety vo Zvolene je jednou z najstarších stavebných pamiatok mesta. Vznikol niekedy okolo pol. 13. storočia, ako pomerne veľký jednoloďový kostol s rovným dreveným stropom. Počas svojej histórie bol viackrát prestavovaný, ale svoj stredoveký výraz si zachoval do dnes.

Poloha a prístup

Kostol sa nachádza v historickom centre mesta Zvolen, takmer uprostred hlavného námestia (nám. SNP). Počas dňa je voľne prístupná bočná kaplnka Sedembolestnej P. Márie a podvežie kostola. V kostole bývajú pravidelné bohoslužby, ktorých rozpis nájdete tu >>.

História

Zvolen sa prvý krát spomína už v roku 1222 v listine zvolenského richtára Ditricha. Výsady slobodného kráľovského mesta mu boli obnovené až kráľom Belom IV v roku 1243.
Vznik kostola sv. Alžbety je možné datovať do obdobia okolo roku 1244, kedy je doložený
v listine Bela IV. (kde okrem aj iných výsad, povoľuje Zvolenčanom voliť si farára) Z tohto obdobia sa nám zachoval ranogotický portál v južnej stene lodi kostola, ktorý môžme datovať práve do obdobia okolo roku 1250. Presný rozsah zachovania pôvodnej hmoty kostola, ako aj informácie o celom historickom vývoji tejto stavby, by zodpovedne odhalil až architektonicko-historický výskum, ktorý však ešte nebol vykonaný. Preto sa stavebný vývoj kostola opiera zatiaľ len o historické pramene.
V rokoch 1381 - 90 bola pôvodná neskororománska (ranogotická) stavba kostola prestavaná. V 14. storočí to bola iba jednoloďová stavba s rovným stropom v hlavnej lodi a polygonálne ukončenou svätyňou zaklenutou krížovou rebrovou klenbou. Ku svätyni bola na severnej strane pristavaná dnešná sakristia s malou kaplnkou. Tvaroslovné prvky v sakristii však naznačujú, že mohla byť postavená aj skôr. (začiatok 14. storočia) Niekedy v tomto období (okolo r. 1395) mohol vzniknúť južne od kostola aj gotický karner ("pohrebná kaplnka" kruhového pôdorysu s polkruhovou apsidou), ktorého základy odhalil nedávny archeologický výskum v roku 20.. ?
Presbytérium kostola bolo zaklenuté dnešnou krížovou rebrovou gotickou klenbou, ktorá však bola v roku 1859 zo statických dôvodov rozobratá a znova zaklenutá. V priebehu 2. pol. 15. storočia bol ku severnej stene lode kostola pristavaný dvojpodlažný priestor, ktorého časť slúžila aj ako kráľovské oratórium (súkromná logia odkiaľ sa panovník účastnil na bohoslužbe) a ďalšia časť ako radnica. Spojenie medzi touto prístavbou a kostolom dnes dokladá už iba zamurovaný gotický portál na severnej stene lode kostola. Približnú podobu tejto prístavby z tohto obdobia nám približuje Willenbergova rytina Zvolena z roku 1596. V tomto pobdobí vznikla aj neskorogotická empora na západnej strane lodi kostola s neskorogotickou sieťovou rebrovou klenbou v spodnej časti.
Stredovekú podobu kostola najviac zmenili stavebné úpravy z čias protestantizmu (obdobie približne medzi rokmi 1522 - 1673), kedy patril i zvolenský kostol, ako veľa iných, evanjelikom. Narastajúci počet veriacich zapríčinil okolo roku 1580 rozšírenie kapacity kostola o bočné empory, pričom zaklenuli aj hlavnú loď dnešnou hrebienkovou klenbou. Pravdepodobne niekedy v tomto období pristavali na západnej strane aj mohutnú vežu s renes. vstupným portálom. Krátko po tom, ako sa kostol opäť vrátil do rúk katolíkom dal bohatý mešťan a hrolivý katolík Jozef Ebecký k južnej stene kostola pristavať ranobarokovú kaplnku Sedembolestnej P. Márie. Na začiatku 18. storočia, značne poškodený kostol Rákocziho vojskami, získal počas prestavby barokovú nádstavbu veže s vežovými hodinami. V interiéri sa do dnes zachoval iba drevený vypuklý parapet, ktorý rozširuje organovú emporu. Z kanonickej vizitácie, ktorú v roku 1713 vykonal zvolenský archidiakon Mikuláš Medňanský, sa dozvedáme o vtedajšej podobe kostola, najmä čo sa týka jeho interiéru.
(Vizitácia dokumentuje v kostole (podľa opisu) pravdepodobne gotický tabuľový oltár, barokový organ, drevené súsošie Ukrižovaného na priečnom tráme vo víťaznom oblúku (podobne ako v spišských kostoloch) Ďalej sa spomína opis celého interiéru, katedry, krstiteľnice, bohostánku atď. V 19. storočí bol kostol neogoticky upravený, čo sa týkalo najmä interiéru - výmaľba, hlavný oltár atď. v tomto duchu dali v roku 1929 do kostola osadiť aj nový organ, ktorý stojí na mieste staršieho barokového organu. Krásne vytrážové okná vo svätyni vznikli roku 1935, kedy je zaznamenaná aj renovácia barokového oltára v kaplnke.
Veľký význam pre zvolenský kostol mal II. Vatikánsky koncil, po ktorom sa interier kostola zmenil do dnešnej podoby. ?? Posledná veľká zmena prišla až roku 1999, kedy bol celý interiér kostola novodobo vymaľovaný Mgr. P. Čambálom. V súčastnosti (rok 2012) sa dokončila úprava okolo kostola, čo zahŕňalo prezentovanie bývalých zaniknutých stavieb v areály kostola a vymenila sa aj časť strešnej krytiny. Zvolenský kostol aj napriek svojmu
mimoriadne zložitému a búrlivému stavebnému vývoju si stále zachoval svoj stredoveký ráz a to z neho robí ešte stále jednu z najvýznamnejších ale aj najkrajších pamiatok mesta.

Stojí za to si všimnúť

>> Aj keď takmer každé obdobie zanechalo na tejto stavbe nezmazateľnú stopu, jeho stredoveký ráz môžeme obdivovať do dnes.

>> Kamenárske stavebné prvky z najstarších čias kostola, ako napr. gotická klenba vo svätyni s kružbovými konzolami, alebo got. rebrové klenby v sakristii, neskorogotická rebrová klenba pod organovou meporou, alebo renesančný hl. vstupný portál v podveží kostola.
>> Určite najvzácnejším a dobre zachovaným je románsko-gotický južný portál v hlavnej lodi kostola, ktorého umelecké prevedenie prezrádza, že kostol bol postavený okolo roku 1250 a nie až 1381 ako sa to treduje v niektorých starších literatúrach.
>> Ranogotickú sakristiu zaklenutú rebrovou krížovou klenbou s menšou pristavanou kaplnkou tiež zaklenutou. Sú dohady, že tento priestor dnešnej sakristie, mohol slúžiť ako samostatná malá kaplnka. Každopádne jej rozšírenie o malý štvrocový priestor na východnej strane cez ktorý sa dnes vstupuje lomeným got. portálom do sakristie, vytvára nevšedný unikát.
>> Kamenné renesančné epitafy. Nikodéma Sartoriusa - niekdajšieho evanjelického farára z roku 1595 ?, Timotea Stimela - zvolenského richtára z roku 1638 ? a jedného z Vígľašských kapitánov (tiež na veži kostola) Nech mi je ale odpustené, študoval som nápisy na tých epitafoch, ale vzhľadom k ich dosť zlému stavu a neraz mätúcim informáciám, nemôžem s určitosťou potvrdiť tieto informácie.
>> Renesančnú krstiteľnicu na ľavej strane pri víťaznom oblúku.
>> Interiér ranobarokovej kaplnky, ktorú zdobí pôvodný barokový mobiliár - oltáre, lavice i organ.
>> Barokový erb Zvolena, ktorý nesú dvaja anjeli na parapete organovej empory. Pravdepodobne je to súčasť bývalého hlavného oltára, ktorého podobu si vieme predstaviť iba vďaka kanonickej vizitácii. Ďalšia zvláštnosť je tá, že zvolenský mestský erb bol takmer totožný s uhorským erbom, preto interpretácia tohto diela môže byť aj celkom iná.
Literatúra a pramene
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Slávik, J.: „ Dejiny Zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu.“B. Štiavnica 1921
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
Vaníková, V. a kol.: Zvolen - monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv. Gradus Martin, 1993
Zrebený, A.: Zvolen do roku 1526. In: Stredné Slovensko, 5/1986,
Gajdoš, M.: Kostol sv. Alžbety vo Zvolene.? vydané vlastným nákladom autora, Sliač 2002
Fotogaléria
       
nová úprava okolo kostola pohľad od severovýchodu zamurovaný gotický portál na sev. stene spájajúci bývalú budovu radnice ranogotická sakristia kružbové okno na sakristii
východný pohľad severozápadný pohľad renesančný epitaf z roku 1638 na veži kostola v popredí pristavaná renesančná veža s barokovou nádstavbou interiér kostola
svätyňa s gotickou rebrovou klenbou neogotický organ z roku 1929 zaklenutie organovej empory z konca 15. stor. renesančná klenba v lodi kostola z r. detail gotického piliera empory
interiér kaplnky P. Márie štuková výzdoba v kaplnke ranobarokový bočný oltár v kaplnke rokokový organ v kaplnke klenák vo svätyni kostola
novodobá vytráž v rozetovom okne vo svätyni kružbová konzola vo svätyni gotická krížová klenba v sakristii pristavaná malá kaplnka k východnej stene sakristie detail konzoly klinového rebra v sakristii - malá kaplnka
barokové dvere v sakristii románsko-gotický portál v južnej stene hl. lode detail portálu renesančná krstiteľnica v lodi zo 16. stor. detail krestiteľnice
renesančný epitaf Nikodéma Sartoriusa v lodi kostola štukový terč vo vrchole renes. klenby v hl. lodi barokový erb mesta na organovej empore renesančný portál v podveží kostola hodinový stroj vo veži
     
maľba J. Borocskaia z roku 1881, kde je vidieť ešte kostol s prístavbou radnice schéma hypotetického stavebného vývoja kostola, autor:M.Piatrov      
         

názov NKP: kostol a park
vznik: okolo 1243
sloh: gotika
č. ÚZPF: 1132/1

súvisiace stránky
www.farazv.sk
navstevnik.zvolen.sk
www.proregion.sk
www.apsida.sk
 
tipy v okolí
Zvolenský zámok
rk. kostol v Sliači
rk. kostol v Zolnej
rk. kostol v Dúbravici
renesančný kaštieľ v Dúbravici
rk. kostol v Ponikách
rk. kostol v Čeríne
rk. kostol v Hornej Mičinej
 

© Hispam.sk TOPlist