home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Zolná - kostol sv. Matúša

Tento malý jednoloďový ranogotický kostol pochádza z 3. tretiny 13. storočia. Je jednou z najstarších a najmalebnejších sakrálnych stavieb v regióne. Výnimočný je rovnako stavebným vývojom, ako aj gotickými nástennými maľbami, ktoré sa nachádzajú v interiéri. Patrí do skupiny malých stredovekých vidieckych kostolov zvolenskej kotliny.

Poloha a prístup
Rím. kat. kostol sv. Matúša sa nachádza na miernom návrší nad obcou Zolná, ktorá je vzdialená iba 9 km od Zvolena. Jeho poloha je hneď vedľa hlavnej cesty smerujúcej do Banskej Bystrice cez Čerín a Mičinú. Kostol je dobre viditeľný a spolu s kaštieľom tvorí dominantu celej obce (ovšem ak idete od Banskej Bystrice uvidíte ho po ľavej strane na poslednú chvíľu). Kľúče od kostola má pán kostolník, ktorého nájdete hneď v druhom dome južne od kostola smerom na ZV. (pozri na mape)
História

Kostol pochádza z obdobia 3. tretiny 13. storočia (okolo rokov 1260-90). Ide o malý, ranogotický, vidiecky kostolík postavený na malom kopci nad obcou a obohnaný obranným múrom. Vznik zolnianskeho kostola, ktorý bol v dobe jeho vzniku zasvätený Sv. Štefanovi, sa spája s menami dvoch comesov z rodu Kürtös, Bichora a Zubraty. Z historických prameňov sa dozvedáme, že kostol v Zolnej, stál už pred rokom 1292. Kostolík bol počas svojej existencie niekoľkokrát prestavovaný, ale jeho prvotnú podobu neskoršie prestavby veľmi nezmenili. V obdbobí medzi rokmi 1310-20 kostol prešiel najvýznamnejšou stavebnou úpravou pri ktorej bola zvýšená hlavná loď presvetlená novým veľkým lomeným gotickým oknom s kružbou, postavená nová klenba vo svätyni a pristavaná celá sakristia. Zmenil sa aj exteriérový výraz kostola, ktorý bol celý omietnutý bielou omietkou na ktorú bolo namaľované pravouhlé kvádrovanie prevedené červenou linkou (viď foto). V druhej polovici 14. storočia (1360 -1390) vyzdobili interiér kostola nástennými maľbami, ktoré boli vytvorené technikou fresco-secco. Nástenné maľby, ktoré môžeme teraz obdivovat v interiéri kostola, boli vytvorené v rôznych časových horizontoch. Za najstaršiu nástennú maľbu sa dá pokladať malý obraz Sv. Juraja, ktorý je namaľovaný na omietke pod Kristologickým cyklom. Potom nasledoval Kristologický cyklus na severnej stene lodi kostola s dvomi výjavmi svätcov v juhovýchodnom rohu lode kostola (Sv. Mikuláš a Sv. Katarína). Obraz Sv. Valentína, ktorý je na ľavej strane od víťazného oblúka, patrí k najmladším maliarskym prejavom stredovekej nástennej maľby v lodi kostola. Výjav Sv. Valentína môžeme datovať do obdobia okolo roku 1510. Za rovnako staré alebo o čosi mladšie nástenné maľby sa dajú pokladať dve hlavy neznámych kráľovských svätcov zachované v torzálnom stave na vnútornej stene vítazného oblúka, z ktorých je dnes vidieť iba jedna. V 16. storočí, keď kostol prešiel do rúk evanjelikom, pribudli na rohoch svätyne mohutné oporné piliere a okolo kostola postavili obranný múr. Obdobie baroka prinieslo do vývoja len malé zmeny a to najmä v interiéri kostola. Niekedy koncom 17. storočia bola v západnej časti lode kostola postavená drevená empora, vo svätyni pribudol barokový oltár a krstiteľnica. Druhá svetová vojna kostolík v dosť veľkej miere poškodila a hrozil mu jeho zánik. Mínometné granáty poškodili časť južného múru na lodi kostola a zničili celú klenbu sakristie. Kostol chátral až do jeho celkovej obnovy v 70-tych rokoch 20. storočia, kedy sa mu dostalo konečne viac pozornosti. V dnešných dňoch prebieha na kostole reštaurátorský výskum, ktorý je 1. bodom obnovy exteriéru tejto krásnej pamiatky.

Stojí za to si všimnúť

Architektúra kostola: Kostolík Sv. Matúša predstavuje jedinečný príklad sakrálnej vidieckej stavby z 13. storočia v ktorej sa prelínajú dve slohové obdobia (končiaci sa románsky sloh a začínajúci gotický sloh). Prezrádzajú to najmä architektonické kamenné články na fasádach kostola. Ich forma je miestami ešte románska avšak prevedenie v je už v gotickom duchu. Kamenné prípory na exteriéri svätyne s „oblúčkovým vlysom“ sú výlučne románske prvky. Zaujímavé sú aj niektoré kamenárske prvky v interiéri kostola, ktoré pochádzajú z gotickej prestavby kostola medzi rokmi 1310-20. Pätky klenieb, svorníky, pastofórium, ako aj krásny príklad gotického kamenného umývadla (lavaba) nachádzajúceho sa v sakristii. Vo veži kostola sa nachádza gotický zvon s minuskulovým nápisom a datovaním 1514.

Nástenné maľby v interiéri: gotické nástenné maľby v interiéri kostola pochádzajú z niekoľkých časových období. Medzi najvýznamnejšie z týchto malieb patrí Kristologický cyklus namaľovaný na severnej stene v lodi kostola, ktorý tvoria výjavy (zľava doprava): Snímanie z kríža, Oplakávanie, Zmŕtvychvstanie a výjav Noli me tangere. Pod nimi sa nachádza namaľovaný zriasený záves (lambrekýn) pod ktorým sa v 90-tych rokoch 20. storočia našiel malý výjav Sv. Juraja. V juhovýchodnom rohu lode sa nachádzajú výjavy Sv. Mikuláša a Sv. Kataríny Alexandrijskej orámované ozdobnými bordúrami. Nástenné maľby v Zolnej sú dielom vagantného (potulného) maliara a jeho dielne, ktorý pochádza najpravdepodobnejšie z oblasti severného Talianska alebo Korutánska. Zolnianske maľby sú výnimočné najmä aj v tom že v nich cítiť jasný byzantský vplyv a to najmä na výjave Oplakávania Krista. Sú tu skĺbené talianske vzory v byzantskom type kompozície. Obrazy pašiového cyklu v Zolnej a najviac výjav oplakávania Krista, majú v slovenskom stredovekom maliarstve jedinečné postavenie. Pod týmto obrazom sa nám zachoval aj pôvodný nápis písaný pisárskou gotickou minuskulou, ktorý nám hovorí pravdepodobne o menách 3 najvýznamnejších majstrov z tejto dielne. Postava Sv. Valentína, ktorá je namaľovaná na ľavej strane od víťazného oblúka, nepatrí k dielni toho istého maliara ako ostatné maľby v lodi kostola, ale vznikla o cca 130 rokov neskôr (okolo roku 1510). Svätec je znázornený v biskupskom rúchu s mitrou na hlave a berlou. Pri nohách mu leží postava epileptika, ktorá je jeho osobitným atribútom. Je to jedinečný výjav znázorňujci tohto svätca na našom území z tohto obdobia.

Literatúra a pramene
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Halaj, J.: „Povstalecká obec Zolná čast Zvolena.“ ODKAZ, Bratislava 1994
Piatrov, M.: Rímskokatolícky kostol sv. Matúša v Zolnej. diplomová práca, Trnava 2007

Slávik, J.: „ Dejiny Zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu.“B. Štiavnica 1921

Dvořáková, V., Krása, J., Stejskal, K.: „ Stredoveká nástenná maľba na Slovensku.“ Tatran, Bratislava, 1978
Brázdilová, M.: „Peripetie pamiatkovej obnovy a reštaurovania rímskokatolíckeho kostola Sv. Matúša v obci Zolná, Bratislava 2001
Úradníček V.: Správa o priebehu reštaurátorských a stavebných prác statického zabezpečenia za roky 1968-1973

 

Fotogléria
celkový pohľad na kostol pohľad zo severu pohľad na južnú fasádu diaľkový pohľad z juhovýchodu diaľkový pohľad na areál kostola
na Zolnú išla búrka búrka nad Zolnou 19. júl 2011 pohľad na kostol zo severovýchodu severozápadný pohľad
veža kostola svätyňa s fragemntami polygonálnych prípor okno svätyne fragment polygonálnej kamennej prípory so zachovalou gotickou omietkou gotické "difórium"dvojité zvukové okno na veži kostola
fragment kamennej prípory s polygonálnou pätkou na svätyni v exteriéri interiér kostola pohľad do lode kostola, v hornej časti gotický sedlový portál, ktorý viedol na emporu gotická rebrová klenba vo svätyni z rokov 1310-20 svätyňa kostola
interiér sakristie Kristologický cyklus na severnej stene v lodi kostola výjav sv. Juraja výjav sv. Valentína výjav sv. Mikuláša
spodná časť vonkajšej polygonálnej prípory s pätkou, teraz v sakristii gotické lavabo v sakristii svorník v sakristii kamenná oltárna menza v sakristii gotická konzola vo svätyni kostola
gotické pastofórium s pôvodnou kovanou mrežou baroková krstiteľnica interiér veže kostola aj románskym portálom románsky portálik vo veži kostola pohľad do lode kostola z veže
susediaci renesančný kaštieľ stav kostola pred reštaurovaním v 70.rokoch 20. storčia stav kostola pred vojnou, okolo 1930 pohľad do lode kostola, keď ešte stála baroková drevená empora, 70-te roky 20. stor interiér kostola pred 2. svetovou vojnou
     
pôdorys kostola pokus o teoretickú rekonštrukciu podoby kostola po prestavbe 1310-20      

súvisiace stránky
www.zolna.webs.com
www.apsida.sk
 
 
 

tipy v okolí
renesančný kaštieľ v Zolnej
rk. kostol v Čeríne
rk. kostol v Ponikách
rk. kostol v Očovej
rk. kostol Hornej Mičinej
rk. kostol v Dúbravici
renesančný kaštieľ v Dúbravici
rk. kostol v Sliači

 

 

© Hispam.sk TOPlist