home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Pukanec - kostol sv. Mikuláša

Traduje sa, že tento gotický kostol bol postavený niekedy okolo roku 1320, pôvodne ako jednoloďová stavba so štvorcovou svätyňou a pristavanou sakristiou. Kostol je známy nielen svojou nádhernou hviezdicovou sieťovou klenbou v lodi kostola, ale aj súborom gotických oltárov, ktoré vypĺňajú jeho interiér.

Poloha a prístup

Kedysi malé, ale významné banské mestečko, dnes už iba obec Pukanec leží na južnom okraji Štiavnických vrchov v Bátovskej kotline. Obec sa nachádza trocha mimo hlavnej cesty spájajúcej Levice s Banskou Štiavnicou, ale vďaka svojej mierne vyvýšenej polohe je Pukanec dobre viditeľný. Rk. kostol je významnou dominantou celej obce a nachádza sa priamo na námestí na miernej vyvýšenine a vďaka jeho veži ho nieje možné prehliadnuť.

História

Vznik kostola je spájaný so založením mesta, kedy Karol Róbert udelil Pukancu mestské práva (1323). Pukanský kostol bol súčasťou opevneného mestského hradu podobne ako je to aj v ostaných stredoslovenských banských mestách (Kremnica, B. Štiavnica, B. Bystrica). Túto podobu zachytáva jedna dobová kresba uverejnená v obrázkovom gazdovskom kalendári na rok 1857. Mestský hrad mal viacúčelovú vstupnú vežu, opevnenie a mohutnú kostolnú vežu situovanú nad svätyňou kostola. Veža i pevnosť bola zbúraná počas prestavby v rokoch 1864-67. Kostol bol pôvodne jednoloďová stavba ukončená štvorcovou svätyňou zaklenutou jedným poľom krížovej rebrovej klenby a pristavanou sakristiou. Okolo roku 1400 dala niektorá tunajšia meštianska rodina, alebo bratstvo baníkov pristaviť k severnej lodi kostola ďalšiu bočnú loď čím vzniklo dnešné nepravidelné dvojlodie. Od hlavnej lode je oddelená mohutnou trojdielnou arkádou. Bočnú loď zaklenuli štyrmi poľami krížovej rebrovej klenby postavenej v tzv krásnom slohu.
Každé z rebier vo vedľajšej lodi dosadá na kružbovú konzolu. Ukončená je malým polygonálnym presbytériom s jedným klenbovým poľom a uzáverom. Úzky triumfálny oblúk bočnej lode je ozdobený bohatou netradičnou figurálnou výzdobou. Najvýraznejšia architektonická zmena na kostole nastala v roku 1506, kedy zaklenuli hlavnú loď jedinečnou neskorogotickou sieťovou hviezdicovou klenbou. Z toho istého obdobia pochádza aj zaujímavé kamenné pastofórium na tordovanej nohe v presbytériu a s letopočtom 1506.
Obdobie najväčšej hospodárskej prosperity mesta (2. pol. 15. stor. )sa odrazilo aj na bohatom vybavení kostola nádhernými neskorogotickými oltármi, ktoré pochádzajú z konca 15. storočia. Počas reformácie boli obidve lode predelené plným múrom, ktorý odstránili až roku 1940. Barok do architektúry kostola nejak významnejšie nezasiahol a aj preto sa nám Pukanský kostol zachoval v takmer neporušenej stredovekej forme.
Výraznejšie zmeny nastali iba v interiéri niekedy v 2. pol. 18. storočia, keď pribudol nový barokový mobiliár. Počas prestavby kostola v rokoch 1864 - 67 postavili dnešnú štvorcovú vežu na mieste pôvodnej, ktorú museli po zemetrasení na zač. 19. storočia zbúrať. Niekedy z tohoto obdobia pochádza aj organová empora na liatinových stĺpoch na
západnej strane hlavnej lode. Pri vkladaní dnešných vitráží z roku 1917 do okien v hlavnej
lodi odstránili gotické kružby, ktoré boli rovnaké ako sú vo svätyni.
Napriek všetkým stavebným úpravám, ktoré kostol poznačili, ostal stredoveký ráz kostola zachovaný a môžme konštatovať že je to jedna z najlepšie zachovaných gotických pamiatok v regióne juhozápadného Slovenska.
Viac o info o kostole tu>>

Ospravedlňujem sa za hrošiu kvalitu niektorých fotografií. Foto je z roku 2007.

Stojí za to si všimnúť

>> Nepochybne jednou z najväčších výnimočností tohto kostola je unikátny súbor neskorogotických oltárov, ktoré vynikajúco dopĺňajú gotický výraz celého interiéru.
Asi najvzácnejší je neskorogotický hlavný oltár Ukrižovania z obdobia okolo r. 1500 aj vďaka svojej umeleckej hodnote ale aj forme. Výnimočnosťou tohto oltára nie je len spojenie barokovej predely na ktorej je staršia gotická skriňa, ale aj najkompletneší súbor gotických plastík Ukrižovania na území bývalého Uhorska. Podobné črty v sochárskom prevedení tejto kalvárie nájdeme napr. aj na kamenných plastických konzolách v kaplnke sv. Jána Almužníka v B. Bystrici.
Bočný oltár
Najsvätejšieho Spasiteľa z roku 1488, so stojacou sochou žehnajúceho Krista v strede a po bokoch v menších nikách sochami sv. Apoštolov nemá na Slovensku paralelu.
Bočný
oltár Korunovania P. Márie z obdobia okolo roku 1500 s tabuľovými maľbami inšpirovanými grafikami Martina Schongauera.
Bočný oltár Panny Márie z roku okolo 1475 je typ tzv. "viereraltaru". Neskorogotický bočný oltár, ktorý je umiestnený vo svätyni bočnej lodi má v strede skrine novodobú sochu sv. Jozefa, ale tabuľové obrazy po stranách a na predele sú z obdobia okolo r. 1480.

>> Spojenie gotických oltárov ako aj barokových častí mobiliáru (kazateľnica, krstiteľnica, lavice, bočný oltár, neskorobaroková nástenná maľba atď.) tvoria jedinečnú atmosféru interéru. Zaujímavosťou je aj že v celom interiéri sa nachádza jediný barokový bočný oltár sv. Jána Nepomuckého, v západnej časti bočnej lode.
>> Architektúru, ktorá predstavuje rozmanitosť gotických prvkov z rôznych vývojových etáp výstavby kostola. Všetky sú spojené v jeden celok a to vytvárajú veľmi zaujímavú stavbu.
>> Unikátnu neskorogotická sieťovú hviezdicovú klenba v hlavnej lodi, ktorú postavili v roku 1506, o čom svedčí aj nápis na nástennej maľbe pod terajšou neskorobarokovou výmaľbou. Na Slovensku nájdeme podobnú sieťovú klenbu iba v B. Štiavnici v kostole sv. Kataríny. Vychodiskovo najbližšie je však k Pukanskej klenbe neskorogotická klenba v Maďarskom Nyírbátore.
>> gotické kružbové okná na svätyni hl. lode s motívom trojlístka alebo kruhovej rozetky.
>> niekoľko typov gotických konzol, ktoré ukončujú rebrá klenieb. Konzoly s motívom gotickej kružby v bočnej lodi, mohutné konzoly neskorogotickej klenby v hl. lodi, ako aj figurálna výzdoba pripomínajúca konzoly vo svätyni bočnej lode.
>> Architektonické detaly ako gotické svorníky vo vrcholoch klenieb oboch svätýň, alebo sakristii. Zaujímavý je aj tzv. dutý svorník v strede neskorogotickej klenbe hl. lode, ktorý slúžil na liturgické účely, najpravdepodobnejšie na zavesenie lustru. Gotické sedílie vo svätyni, neskorogotické pastofórium na tordovanej nohe s erbom a letopočtom 1506. Neskorogotický sedlový portál do sakristie.
>> Veľmi zaujímavé ale často nepovšimuté sú pôvodné dverné krídla, ktoré je často možné vidieť v takýchto starých stavbách. V tomto prípade jedno takéto veľmi pekné a vzácne je na západnej stene v sakristii. Ide o neskorogotické oplátované dvere z vonkajšej strany oplechované. Kedže takýmto detailom vo všeobecnosti nie je prikladaný veľký význam aj v tomto prípade sú zakryté skriňou.
>> Barokový mobiliár kt. tvorí veľmi zaujímavá vyrezávaná kazateľnica, bočný oltár sv. Jána Nepomuckého ale asi najzaujímavejšia je unikátna neskorobaroková krstiteľnica s vyrezávaným vyrchnákom s figuratívnym motívom Kristovho krstu a malou sochou Boha otca nad ním.
>> V Pukanci sa zachovali ako v jednej z mála farností aj dve "inkunábuly" - gotické knihy, prvotlače z obdobia konca 15. storočia.
Literatúra a pramene
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
 
Fotogaléria
       
neskorogotický južný portál južná fasáda severná fasáda východná fasáda svätyne okno na východnej fasáde svätyne
polygonálny uzáver severnej bočnej lode gotické okno v južnej stene pohľad na severnú bočnú loď súbor gotických oltárov interiér kostola
  klasicistická emproa nskorogotická sieťová hviezdicová klenba v hl. lodi z roku 1506 konzola v hlavnej lodi súčasť neskorogotickej klenby z 1506 tzv. dutý svorník v klenbe hlavnej lodi
baroková kazateľnica pohľad do svätyne hl. neskorogotický oltár sv. Kríža pastofórium z datovaním 1506 gotické sedílie v južnej stene presbytéria
gotická klenba vo svätyni z r. okolo 1320 neskorogotický oltár Najsvätejšieho Spasiteľa z. r. 1488 neskorogotický oltár Korunovania P. Márie z r. okolo 1500 detail Korunovania P. Márie neskorogotický oltár P. Márie, okolo roku 1475
baroková krstieteľnica arkáda oddeľujúca bočnú a hlavnú loď gotická klenba z roku okolo 1400 polygonálna svätyňa bočnej lode s neskorogotickým oltárom sv. Jozefa, okolo 1480 krížová rebrová klenba vo svätyni bočnej lode
netradičná figurálna výzdoba vo svätyni bočnej lode, okolo 1400 kružbová konzola v bočnej lodi svorník s hlavou Krista vo svätyni bočnej lodi gotický svorník na krížovej klenbe v sakristii, okolo 1320 neskorobarokový oltár sv. Jána Nepomuckého z 2. pol. 18. stor.
 
oplechované gotické dvere v sakristii, koniec 15. stor. inkunábula, misál z roku 1492 vnútro gotického misálu pôdorys kostola  
         

 

názov NKP: kostol
vznik: 1321
sloh: gotika
č. ÚZPF: 1633/1

súvisiace stránky
www.pukanec.sk
 
 
 
tipy v okolí
kláštor v Hronskom Beňadiku
kostol v Iliji
starý hrad v Banskej Štiavnici
 

 

 

© Hispam.sk TOPlist